Częściowe zasądzenie kosztów w postępowaniu odwoławczym?

Zasądzenie kosztów w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą rządzi się odmiennymi zasadami niż w postępowaniu przed sądem cywilnym. Przede wszystkim jeśli dochodzi do sporu, to strona przegrywa/wygrywa zawsze w całości. Tak więc nie ma stosunkowego rozdzielania kosztów zależnie od wyniku sprawy.

Czy za wydruk SIWZ można pobierać opłaty?

Co do zasady SIWZ przekazuje się wykonawcom nieodpłatnie zamieszczając ją na stronie internetowej. Jeśli wykonawca składa wniosek o przekazanie wersji papierowej, zamawiający może pobrać opłatę, ale pokrywającą wyłącznie koszty jej wydruku i przekazania.

Czy zamawiający musi zawsze odpowiedzieć na pytania wykonawców do SIWZ?

Nie. Zamawiający ma tylko wtedy obowiązek odpowiedzieć na pytania do SIWZ, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wykonawca uchybił temu terminowi, zamawiający ma wolną rękę: albo udziela odpowiedzi albo pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Co dalej z uwzględnionym odwołaniem?

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego w pierwszym momencie powoduje zazwyczaj radość u odwołującego – osiąga on swój cel, którym jest zmiana decyzji przez zamawiającego, jednocześnie nie ryzykuje utraty wpisu od odwołania. Często dzieje się jednak tak, iż pomimo uwzględnienia odwołania, okazuje się, iż zamawiający nie do końca postępuje zgodnie z żądaniem odwołującego zawartym w odwołaniu, np. szczegółowo bada oferty ponownie, i to nie tylko ofertę konkurenta, ale też samego odwołującego, albo np. podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania. Pojawiają się więc wątpliwości czy takie zachowanie zamawiającego jest prawidłowe.

Brak wskazania podwykonawcy w ofercie

W praktyce zdarza się, że wykonawcy nie wskazują w formularzu ofertowym, iż zamierzają korzystać z podwykonawców, a po analizie innych dokumentów dołączonych do oferty, zamawiający dochodzi do wniosku, że kwestia nie jest taka oczywista. Zazwyczaj zamawiający nabiera wątpliwości jeśli podmiot trzeci, na zasobach którego wykonawca chce polegać, wskazuje, że formą korzystania z tych zasobów jest podwykonawstwo. Zamawiający stoi więc przed dylematem: czy ofertę odrzucić czy też ofertę poprawić, traktując tę sytuację jako inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Radca Prawny Jędrzej Klatka z sukcesem reprezentował Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w sprawie odwołania wykonawcy. Sprawa dotyczyła zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 52 i 700. Odwołujący zarzucił zamawiającemu przygotowanie treści SIWZ w sposób naruszający przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Po zeszłorocznej nowelizacji Prawa zamówień publicznych nie jest tak łatwo zastrzec ważne dla wykonawców informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wystarczy bowiem jedynie wskazać zamawiającemu dokumenty, które nie mają zostać ujawnione, ale zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych trzeba także ‘wykazać’, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wątpliwości może więc budzić jak rozumieć wymóg ‘wykazania’ czyli udowodnienia że dany dokument zawiera rzeczywiście informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wadium a konsorcjum

Zasady wnoszenia wadium budzą nieustanne wątpliwości zarówno wśród wykonawców, jak i w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Tym razem przedmiotem sporu był sposób zabezpieczenia oferty wadium w przypadku gdy ofertę składa konsorcjum, a w celu zabezpieczenia została złożona gwarancja. Wydawało się, że przyjęta została koncepcja zgodnie z którą wystarczające jest, aby wadium było wystawione tylko na jednego konsorcjanta. Nie było więc potrzeby, aby wszyscy konsorcjanci byli wymienieni w treści dokumentu gwarancji; istotne, aby było jasne, że gwarancja zabezpiecza dane postępowanie.

Nieważność umowy

Błędy zamawiających, pomimo wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy, nie zawsze oznaczają koniec kłopotów dla wykonawcy. Jeśli bowiem zamawiający naruszył przepisy Prawa zamówień publicznych w taki sposób, że miało lub mogło to mieć wpływ na wynik postępowania (a więc najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy to zostałaby wybrana oferta innego wykonawcy), to Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu z pozwem o unieważnienie umowy (art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych).

O udostępnianiu zasobów podmiotów trzecich raz jeszcze

Art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych – pomimo iż obowiązuje już kilka lat – nadal budzi kontrowersje, w szczególności jeśli chodzi o udostępnianie wiedzy i doświadczenia przez podmioty trzecie. Jak się wydaje, w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że podmiot trzeci musi brać udział w wykonywaniu zamówienia, ale wątpliwości budzi już na czym ów udział ma polegać.

Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania jako podstawa wykluczenia wykonawcy

Jedną z podstaw wykluczenia z postępowania jest wykonywanie przez wykonawcę czynności związanych z przygotowaniem postępowania. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Czy sąd okręgowy może unieważnić umowę w sprawie zamówienia publicznego?

Przegrana sprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą często stanowi ostatni etap ubiegania się o zamówienie, pomimo iż zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wykonawca może wnieść skargę do sądu okręgowego. Wniesienie skargi nie skutkuje jednak zakazem zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym a wybranym wykonawcą – brak jest bowiem w przypadku skarg do sądu analogicznego przepisu jak art. 183 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje zamawiającemu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Radca prawny Agnieszka Dylong z sukcesem reprezentowała przystępującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w sprawie dostawy armatury przemysłowej. Odwołujący odrzucenie jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego była słuszna. Ostatecznie oferta przystępującego została uznana jako najkorzystniejsza.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Radca prawny Agnieszka Dylong reprezentowała odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pojazdów na potrzeby wojska. Odwołujący domagał się odrzucenia oferty wykonawcy, którą zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą. Istotą sporu było ustalenie czy oferta ta zawiera rażąco niską cenę i powinna zostać odrzucona.

Strony