Art. Ustawy

 1. Prawo zamówień publicznych (89)
  1. Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia. (25)
   1. Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy. (14)
    1. Art. 26. - Rodzaje dokumentów potwierdzających (6)
    2. Art. 22. - Udział w postępowaniu (4)
    3. Art. 24. - Przyczyny wykluczenia wykonawcy (2)
   2. Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień. (5)
    1. Art. 67. - Okoliczności udzielenia zamówienia (5)
   3. Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty. (5)
    1. Art. 93. - Unieważnienie postępowania o udzielenie oferty (2)
    2. Art. 87. - Oczywiste pomyłki; korekta (1)
    3. Art. 91. - Kryteria oceny ofert (1)
    4. Art. 89. - Odrzucenie oferty (1)
   4. Rozdział 2. Przygotowanie postępowania. (1)
    1. Art. 35. - Termin ustalenia wartości zamówienia (1)
  2. Dział VI. Środki ochrony prawnej. (7)
   1. Rozdział 2. Odwołanie. (6)
    1. Art. 186. - Odpowiedź na odwołanie (2)
    2. Art. 180. - Przesłanki wniesienia odwołania (2)
    3. Art. 183. - Zakaz zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia (1)
    4. Art. 182. - Terminy na wniesienie odwołania (1)
   2. Rozdział 1. Przepisy wspólne. (2)
    1. Art. 179. - Podmioty uprawnione (2)
  3. Dział I. Przepisy ogólne. (5)
   1. Rozdział 3. Ogłoszenia. (2)
    1. Art. 11. - Publikacja ogłoszeń (2)
   2. Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień. (2)
    1. Art. 8. - Zasada jawności (1)
    2. Art. 10. - Tryby udzielania zamówień (1)
  4. Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych. (4)
   1. Art. 144. - Dopuszczalność zmiany umowy (3)
   2. Art. 146. - Unieważnienie umowy (1)
  5. Dział III. Przepisy szczególne. (2)
   1. Rozdział 5. Zamówienia sektorowe. (2)
    1. Art. 132. - Zakres stosowania (1)
 2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1)
  1. Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. (1)
   1. Art. 6c. - Obowiązek gmin odbierania odpadów komunalnych (1)
   2. Art. 6d. - Obowiązek organizacji przetargów na odbieranie odpadów komunalnych (1)
   3. Art. 6e. - Spółki z udziałem gminy, przetargi (1)

Artykuły