Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje:

  • udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz w przedmiocie zagadnień związanych z tematyką zamówień publicznych,
  • opracowywanie, weryfikacja i poprawianie projektów wszelkich możliwych dokumentów związanych z tematyką zamówień publicznych, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odwołań, odpowiedzi na odwołania, skarg, ogłoszeń, regulaminów (np. pracy komisji przetargowej, udzielania zamówień publicznych), wezwań, zawiadomień, wniosków, umów w sprawie zamówień publicznych, protokołów i innych,
  • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym.
 

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta, jako pełnomocnicy:

  • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi),
  • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi),
  • w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym (w tym w postępowaniu grupowym) i administracyjnym.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/