Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania jako podstawa wykluczenia wykonawcy

Jedną z podstaw wykluczenia z postępowania jest wykonywanie przez wykonawcę czynności związanych z przygotowaniem postępowania. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Czy sąd okręgowy może unieważnić umowę w sprawie zamówienia publicznego?

Przegrana sprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą często stanowi ostatni etap ubiegania się o zamówienie, pomimo iż zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wykonawca może wnieść skargę do sądu okręgowego. Wniesienie skargi nie skutkuje jednak zakazem zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym a wybranym wykonawcą – brak jest bowiem w przypadku skarg do sądu analogicznego przepisu jak art. 183 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który zakazuje zamawiającemu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Radca prawny Agnieszka Dylong z sukcesem reprezentowała przystępującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w sprawie dostawy armatury przemysłowej. Odwołujący odrzucenie jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego była słuszna. Ostatecznie oferta przystępującego została uznana jako najkorzystniejsza.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Radca prawny Agnieszka Dylong reprezentowała odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pojazdów na potrzeby wojska. Odwołujący domagał się odrzucenia oferty wykonawcy, którą zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą. Istotą sporu było ustalenie czy oferta ta zawiera rażąco niską cenę i powinna zostać odrzucona.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Radca prawny Agnieszka Dylong reprezentowała zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej. Wykonawca zarzucał zamawiającemu m.in. zastosowanie pozornego kryterium oceny ofert w postaci terminu płatności faktury. Krajowa Izba Odwoławcza w tym zakresie oddaliła odwołania, stwierdzając, że zamawiający miał prawo zastosować kryterium terminu płatności faktury obok kryterium ceny.

Treść gwarancji wadialnej

Praktyka pokazuje, że sporządzenie prawidłowego dokumentu gwarancji wadialnej przysparza wykonawcom duże trudności, pomimo tego, iż zamawiający często wskazują jaką gwarancja powinna mieć treść.
 
Każda gwarancja powinna określać:
1)    beneficjenta gwarancji (czyli zamawiającego),
2)    kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ),

Czy odwołanie można wnieść faksem?

Nie, odwołania nie można wnieść faksem. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Stan prawny: 26.05.2015

Kiedy zamawiający ma prawo uznać, że cena jest rażąco niska?

Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do udzielanie wyjaśnień w zakresie ceny oferty, jeśli jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od:
a)      wartości zamówienia lub

Dysponuje lub będzie dysponował?

Warunki udziału to niezwykle istotny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a ich niespełnienie prowadzi do wykluczenia wykonawcy. Z art. 26 ust. 2a Prawa zamówień publicznych wymaga, aby wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym nie później niż na dzień składania ofert. Z przepisu tego należy więc wywodzić, że w dniu składania ofert wykonawca powinien spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Czy organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych musi wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie musi wykazywać interesu; ma obowiązek jedynie wskazać na podjęcie przez zamawiającego czynności niezgodnej z Prawem zamówień publicznych.
 
Stan prawny 01.03.2015 r.

Czy organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych musi wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie musi wykazywać interesu; ma obowiązek jedynie wskazać na podjęcie przez zamawiającego czynności niezgodnej z Prawem zamówień publicznych.
 
Stan prawny 01.03.2015 r.

Strony