Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Radca prawny Agnieszka Dylong reprezentowała zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej. Wykonawca zarzucał zamawiającemu m.in. zastosowanie pozornego kryterium oceny ofert w postaci terminu płatności faktury. Krajowa Izba Odwoławcza w tym zakresie oddaliła odwołania, stwierdzając, że zamawiający miał prawo zastosować kryterium terminu płatności faktury obok kryterium ceny.

Treść gwarancji wadialnej

Praktyka pokazuje, że sporządzenie prawidłowego dokumentu gwarancji wadialnej przysparza wykonawcom duże trudności, pomimo tego, iż zamawiający często wskazują jaką gwarancja powinna mieć treść.
 
Każda gwarancja powinna określać:
1)    beneficjenta gwarancji (czyli zamawiającego),
2)    kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ),

Czy odwołanie można wnieść faksem?

Nie, odwołania nie można wnieść faksem. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Stan prawny: 26.05.2015

Kiedy zamawiający ma prawo uznać, że cena jest rażąco niska?

Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do udzielanie wyjaśnień w zakresie ceny oferty, jeśli jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od:
a)      wartości zamówienia lub

Dysponuje lub będzie dysponował?

Warunki udziału to niezwykle istotny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a ich niespełnienie prowadzi do wykluczenia wykonawcy. Z art. 26 ust. 2a Prawa zamówień publicznych wymaga, aby wykonawca wykazał, iż spełnia warunki udziału na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym nie później niż na dzień składania ofert. Z przepisu tego należy więc wywodzić, że w dniu składania ofert wykonawca powinien spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Czy organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych musi wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie musi wykazywać interesu; ma obowiązek jedynie wskazać na podjęcie przez zamawiającego czynności niezgodnej z Prawem zamówień publicznych.
 
Stan prawny 01.03.2015 r.

Czy organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych musi wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie musi wykazywać interesu; ma obowiązek jedynie wskazać na podjęcie przez zamawiającego czynności niezgodnej z Prawem zamówień publicznych.
 
Stan prawny 01.03.2015 r.

Szkolenie - Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetargi na odbiór odpadów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki pt. Nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetargi na odbiór odpadów, które odbędzie się 10.03. 2015r. we Wrocławiu w siedzibie ośrodka przy ul. Piłsudskiego 49-57 . Szkolenie poprowadzi: radca prawny Jędrzej Klatka i radca prawny Agnieszka Dylong.
 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zarząd Transportu Publicznego

Radca prawny Agnieszka Dylong reprezentowała organizację pracodawców, wpisaną na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych przez ZTM.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Międzygminny Związek Komunikacyjny

Radca prawny Agnieszka Dylong reprezentowała wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie autobusowych usług przewozowych w systemie komunikacji miejskiej na liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej obejmującej obszar miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych. Wykonawca zarzucał zamawiającemu dokonanie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zaniechaniem ogłoszenia o zmianie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i domagał się unieważnienia postępowania. Istotą sporu było m.in.

Szkolenie - Przetargi na odbiór odpadów w świetle zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu pt. Przetargi na odbiór odpadów w świetle zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które odbędzie się 11.02.2015r. we Wrocławiu w siedzibie OTREK przy ul. Fabrycznej 10.

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Stary Dzików

Radca prawny Agnieszka Dylong z sukcesem reprezentowała odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych prowadzonym przez Gminę Stary Dzików. Odwołujący kwestionował odrzucenie jego oferty z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający uwzględnił odwołanie, a Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie.

Strony