Jak rozumieć pojęcie "rażąco niskiej ceny"?

Ustalenie co oznacza pojęcie ‘rażąco niskiej ceny’ ma o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wyrok KIO w zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu"

Radca prawny Jędrzej Klatka z sukcesem reprezentował zamawiającego Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Rozprawa w sprawie o sygnaturze akt KIO 2277/11 przed KIO odbyła się w dniu 3 listopada 2011 r. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego był tzw.

Zaskarżanie czynności zamawiającego w zamówieniach publicznych

Często zdarza się, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostają wykluczeni lub ich oferta zostaje odrzucona, bądź też zamawiający dokonuje innej czynności, która w ocenie wykonawcy jest niezgodna z prawem i narusza jego interes. W takim przypadku wykonawca może wnieść tzw. odwołanie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (PZP), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

Postanowienie KIO z dnia 22.07.2011r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Społecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. na wdrożenie systemu automatycznego odczytu ciepłomierzy (SAOC) w SPEC S.A. oraz jego utrzymanie

Aplikantka radcowska Agnieszka Dylong reprezentowała przystępującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Społeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. W przystąpieniu podniosła, iż odwołujący nie przesłał kopii odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, wnosząc o odrzucenie odwołania. Na skutek tego zarzutu odwołujący cofnął odwołanie, a postępowanie odwoławcze zostało umorzone.

Wymogi formalne skargi

Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego zgodnie z art. 198c Prawa zamówień publicznych powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Forma umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jaką formę powinna przybrać umowa w sprawie zamówienia publicznego?

Zgodnie z art. 139 ust. 2 Prawa zamówień publicznych umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Przez formę szczególną należy rozumieć:

Kiedy cena może stanowić jedyne kryterium oceny ofert?

Cena może stanowić  jedyne kryterium oceny ofert, gdyprzedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, (art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych). Warunki stosowania ceny jako jedyne kryterium oceny ofert są więc analogiczne jak warunki stosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 Prawa zamówień publicznych).

 

Stan prawny 01.03.2015 r.

Wyrok z dnia 16 lutego 2011 r. na skutek wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na „dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”.

... Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia SIWZ, wnioski o udzielenie wyjaśnień ...

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i uruchomienie systemu telemetrycznego dla Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej

... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej ...

Wyrok z dnia 30 marca 2010 roku wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów

"...Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, iż nie zachodzą przesłanki formalne określone art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujące odrzuceniem odwołania na posiedzeniu. W szczególności Izba nie uwzględniła zarzutu, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z mocy wyłączenia zawartego w art. 138a ust. 3 Pzp..."

Wyrok dnia 10 września 2008 r. wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO odwołanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komuni kacji miejskiej

... oddala odwołanie,
Na podstawie dowodu z dokumentacji akt sprawy oraz po wysłuchaniu pełnomocników stron i Przystępującego na rozprawie Izba ustaliła, co następuje: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w DzUUE ...

Strony