Kiedy cena może stanowić jedyne kryterium oceny ofert?

Cena może stanowić  jedyne kryterium oceny ofert, gdyprzedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, (art. 91 ust. 2a Prawa zamówień publicznych). Warunki stosowania ceny jako jedyne kryterium oceny ofert są więc analogiczne jak warunki stosowania trybu zapytania o cenę (art. 70 Prawa zamówień publicznych).

 

Stan prawny 01.03.2015 r.

Wyrok z dnia 16 lutego 2011 r. na skutek wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na „dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych”.

... Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia SIWZ, wnioski o udzielenie wyjaśnień ...

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r. wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i uruchomienie systemu telemetrycznego dla Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej

... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej ...

Wyrok z dnia 30 marca 2010 roku wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów

"...Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, iż nie zachodzą przesłanki formalne określone art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujące odrzuceniem odwołania na posiedzeniu. W szczególności Izba nie uwzględniła zarzutu, iż zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z mocy wyłączenia zawartego w art. 138a ust. 3 Pzp..."

Wyrok dnia 10 września 2008 r. wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO odwołanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komuni kacji miejskiej

... oddala odwołanie,
Na podstawie dowodu z dokumentacji akt sprawy oraz po wysłuchaniu pełnomocników stron i Przystępującego na rozprawie Izba ustaliła, co następuje: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w DzUUE ...

Postanowienie KIO z 21 sierpnia 2008 r. umarzające postępowanie

... Umorzyć postępowanie odwoławcze.
Uwzględniając powyższe skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 189 ust. 1 zd. 2 oraz art. 191 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzył. ...

Wyrok z dnia 29 kwietnia 2008 r. wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO w sprawie przetargu nieograniczonego postępowanie na dostawę i zabudowę urządzeń oraz instalacji dla rozdzielni 6 kV i pompowni głównego odwadniania na poziomie 900 m

... oddala odwołanie,
W tym stanie faktycznym, uwzględniając oryginalną dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedłożoną przez Zamawiającego oraz oświadczenia i stanowiska stron postępowania odwoławczego złoŜone na rozprawie, ...

Wyrok z dnia 28 lutego 2008 r. wydany po rozpatrzeniu odwołania do KIO w sprawie postępowanie o udzieleniezamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Modernizację rozdzielni 6kV P6”

... oddala odwołanie, ... Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego, Odwołujący złożył w dniu 05.02.2008 r. odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podtrzymując w całości zarzuty protestu. Odwołujący wniósł ...

Strony