Usługi komunikacji autobusowej udzielane przez gminę to zamówienia sektorowe

Usługi komunikacji autobusowej to zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamówienia sektorowe. Przyjmuje się bowiem, że  zamówienia te udzielane są  w celu obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego. Taki stan rzeczy istnieje od początku obowiązywania przepisów o zamówieniach sektorowych. Co ciekawe, przed nowelizacją ustawy Pzp z 2016 r. usługi komunikacji autobusowej nie były zazwyczaj udzielane jako zamówienia sektorowe. Wynikało to z tego, iż zamówienia sektorowe mogą być udzielane przez wybranych zamawiających, a takim zamawiającym nie była m.in. gmina. Na skutek zmian przepisów z 2016 r. poszerzono krąg zamawiających, którzy mogą stosować przepisy o zamówieniach sektorowych i dzięki temu także gmina czy związek międzygminny może być obecnie zamawiającym sektorowym. W praktyce nie każdy zamawiający ma tego świadomość i nadal zdarza się, że gmina udzielając zamówienia na usługi komunikacji publicznej stosuje pełen reżim zamówieniowy. Tymczasem do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (art. 133 ust. 1 ustawy Pzp). Poniżej więc progu unijnego zamawiający nie ma obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych. Dla wykonawców ważne jest natomiast to, że w takiej sytuacji nie przysługuje odwołanie. Co więcej, nawet jeśli zamawiający ogłosi o zamówieniu tak jakby nie było ono sektorowym, to w przypadku wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza odrzuci je, twierdząc, że wartość zamówienia jest poniżej progu, Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania, a więc odwołanie nie przysługuje. Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2017 r., KIO 678/17.

Czytaj więcej

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.