Treść gwarancji wadialnej

Praktyka pokazuje, że sporządzenie prawidłowego dokumentu gwarancji wadialnej przysparza wykonawcom duże trudności, pomimo tego, iż zamawiający często wskazują jaką gwarancja powinna mieć treść.
 
Każda gwarancja powinna określać:
1)    beneficjenta gwarancji (czyli zamawiającego),
2)    kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ),
3)    termin ważności (nie krótszy niż termin związania ofertą)
4)    stwierdzać, że ma charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na każde żądanie.
 
Dodatkowo każda gwarancja powinna określać sytuacje, w których możliwe jest jej wykorzystanie, a więc przypadki, w których zamawiający może zatrzymać wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Ponadto na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Okoliczności, w których można zatrzymać wadium określa więc art. 46 ust. 4a i ust.5 Prawa zamówień publicznych. Istotne jest więc, aby z treści gwarancji wynikało, że we wszystkich wymienionych w tym przepisie okolicznościach zamawiający miał prawo zaspokoić się z gwarancji. Z tych względów przyjmuje się, że określenie warunków zapłaty gwarancji bankowej w sposób węższy, aniżeli ustawowe warunki zatrzymania wadium powoduje, że gwarancja bankowa nie może być uznana za prawidłowe ustanowienie wadium. Wystarczające jest określenie wynikających z ww. przepisów czterech okoliczności, które uprawniają zamawiającego do zatrzymania wadium. Dopuszczalne jest również odesłanie do ustawowych przesłanek zatrzymania wadium opisanych w innych dokumentach, jednakże odesłanie to powinno być jasne, pewne, niebudzące wątpliwości oraz nierodzące podstaw do wątpliwości interpretacyjnych. (KIO 484/14)
W przypadku nieprawidłowego sformułowania treści gwarancji wykonawca poniesie daleko idące skutki, gdyż zamawiający jest uprawniony wykluczyć go z postępowania: Niewymienienie w treści gwarancji którejkolwiek z przesłanek wymienionych w przepisach art. 46 ust. 4a i ust. 5 p.z.p. lub zmiana którejkolwiek z nich w taki sposób, że wypacza znaczenie przepisu, uzasadnia stwierdzenie, iż interes zamawiającego nie jest w pełni zabezpieczony. Zamawiający obowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę, który przedłożył taki dokument, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p.(KIO 1429/13, KIO 1434/13). Należy także pamiętać, że dokument gwarancji nie może podlegać uzupełnieniu (KIO 1298/14).
 
Stan prawny: 1 marca 2015 r.
 
 
 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie

Typ treści:
Źródło:
Leksykon: