Przejdź do treści

Treść gwarancji wadialnej

Praktyka pokazuje, że sporządzenie prawidłowego dokumentu gwarancji wadialnej przysparza wykonawcom duże trudności, pomimo tego, iż zamawiający często wskazują jaką gwarancja powinna mieć treść.   Każda gwarancja powinna określać: 1)    beneficjenta gwarancji (czyli zamawiającego), 2)    kwotę gwarantowaną w złotych (określoną w SIWZ), 3)    termin ważności (nie krótszy niż termin związania ofertą) 4)    stwierdzać, że ma charakter nieodwołalny, bezwarunkowy, płatny na każde żądanie.   Dodatkowo każda gwarancja powinna określać sytuacje, w których możliwe jest jej wykorzystanie, a więc przypadki, w których zamawiający może zatrzymać wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Okoliczności, w których można zatrzymać wadium określa więc art. 46 ust. 4a i ust.5 Prawa zamówień publicznych. Istotne jest więc, aby z treści gwarancji wynikało, że we wszystkich wymienionych w tym przepisie okolicznościach zamawiający miał prawo zaspokoić się z gwarancji. Z tych względów przyjmuje się, że określenie warunków zapłaty gwarancji bankowej w sposób węższy, aniżeli ustawowe warunki zatrzymania wadium powoduje, że gwarancja bankowa nie może być uznana za prawidłowe ustanowienie wadium. Wystarczające jest określenie wynikających z ww. przepisów czterech okoliczności, które uprawniają zamawiającego do zatrzymania wadium. Dopuszczalne jest również odesłanie do ustawowych przesłanek zatrzymania wadium opisanych w innych dokumentach, jednakże odesłanie to powinno być jasne, pewne, niebudzące wątpliwości oraz nierodzące podstaw do wątpliwości interpretacyjnych. (KIO 484/14) W przypadku nieprawidłowego sformułowania treści gwarancji wykonawca poniesie daleko idące skutki, gdyż zamawiający jest uprawniony wykluczyć go z postępowania: Niewymienienie w treści gwarancji którejkolwiek z przesłanek wymienionych w przepisach art. 46 ust. 4a i ust. 5 p.z.p. lub zmiana którejkolwiek z nich w taki sposób, że wypacza znaczenie przepisu, uzasadnia stwierdzenie, iż interes zamawiającego nie jest w pełni zabezpieczony. Zamawiający obowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę, który przedłożył taki dokument, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p.(KIO 1429/13, KIO 1434/13). Należy także pamiętać, że dokument gwarancji nie może podlegać uzupełnieniu (KIO 1298/14).   Stan prawny: 1 marca 2015 r.      

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/