Projekt nowej ustawy już gotowy!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych przygotowały i opublikowały projekt całkiem nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Nowa ustawa liczy niemal 700 artykułów i oprócz znanych już rozwiązań, zawiera kilka całkiem nowych pomysłów, których celem jest usprawnienie procesu udzielania zamówień publicznych. Warto zwrócić uwagę na następujące uregulowania:

 1. został utrzymany próg wartości zamówienia, poniżej którego nie stosuje się przepisów ustawy, tj. 30.000 euro. Jeśli jednak wartość zamówienia przekracza 50.000 zł, a zamówienie to skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, to należy stosować przepisy m.in. o ogłoszeniach. W praktyce oznacza to, że zamawiający będzie zobowiązany ogłosić o zamówieniu nie tylko na swojej stronie internetowej, ale także w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 2. pozostaje wymóg, aby kryterium ceny miało przypisaną wagę nie większą niż 60 %. Dotychczas jeżeli zamawiający publiczny zastosować cenę jako kryterium o wadze wyższej niż 60 % każdorazowo w protokole z postępowania musiał wykazywać sposób uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia kosztów jego cyklu życia. Ustawodawca dostrzegł, że nie każdy przedmiot zamówienia ma cykle życia i dlatego zwolnił zamawiającego z obowiązku wykazywania kosztów, jeżeli takie nie występują, a ich brak zostanie wykazany w protokole.
 3. projektowane przepisy przewidują, że wykonawcy, których oferta nie została wybrana, ma prawo zgłosić do zamawiającego niepóźniejniżwterminie3dnioddniaprzesłaniazawiadomienia owyborze najkorzystniejszejwniosek o zorganizowanie spotkania dla wykonawców. Jak się wydaje, celem ustawodawcy jest, aby zamawiający wskazał na przyczyny dla których wybrał tę, a nie inną ofertę. Spotkanie takie ma być utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo dźwięk i obraz. Jak na razie, przepisy te są powszechnie krytykowane. Możliwe więc, że ustawodawca ostatecznie z nich zrezygnuje.
 4. Krajowa Izba Odwoławcza ma stać się ‘quasi-sądem’, tj. rozstrzygać spory między zamawiającym a wykonawcą powstałe już na etapie realizacji zamówienia. Aby taki spór poddać pod rozstrzygnięcie Izby, konieczne będzie, aby:
 • zamówienie publiczne było finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub szacunkowa wartość zamówienia została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych, oraz
 • wartość przedmiotu sporu przewyższała 1 000 000 złotych.
 1. projekt nowej ustawy nie zawiera zmian w zakresie udzielania zamówień in-house.

Oczywiście wspomniane regulacje są dopiero w fazie projektowania i konsultowania, a efekt ostatecznych prac poznamy zapewne pod koniec roku. Projekt ustawy i uzasadnienie do projektu: tutaj.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.