Przejdź do treści

Jak rozumieć pojęcie rażąco niskiej ceny?

Ustalenie co oznacza pojęcie ‘rażąco niskiej ceny’ ma o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy nie zawierają definicji ‘rażąco niskiej ceny’, niemniej w literaturze wskazuje się, że należy przez to rozumieć cenę nieadekwatną do rzeczywistej wartości zamówienia, nieodpowiadającą cenie rynkowej, niższą o więcej niż 10% średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub poniżej ustalonej przez zamawiającego wartości szacunkowej zamówienia (S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa, 2010, s. 422). Zgodnie z wykładnią literalną art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy rażąco niskiej ceny należy brać pod uwagę przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia może natomiast obejmować kilka jednostkowych usług. W związku z powyższym, jeżeli zatem przedmiot zamówienia obejmuje kilka usług, to z rażąco niską ceną w odniesieniu do oferty danego wykonawcy będziemy mieli do czynienia jedynie wtedy, gdy taki charakter będzie miała cena zaoferowana za całość świadczenia objętego zamówieniem. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 12 sierpnia 2009 r. zamawiający nie jest uprawniony do formułowania zarzutu rażąco niskiej ceny wobec części oferty, ponieważ nawet jeżeli kalkulacja jednostkowych elementów, czy określonej części odbiega od cen rynkowych, nie świadczy to o rażąco niskiej cenie całej oferty (wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. KIO/UZP 963/09). Natomiast w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r., KIO wprost wskazała, iż aby mówić o cenie rażąco niskiej należy wziąć pod uwagę całkowitą cenę za przedmiot zamówienia, a nie cenę jednostkową (wyrok KIO z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 523/10). Należy także podkreślić, że odrzucenie oferty z powodu zawarcia w niej rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu stosowanego postępowania wyjaśniającego, określonego w art. 90 Prawa zamówień publicznych, który nakazuje zamawiającemu w przedmiotowej sytuacji zwrócić się do wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. To wykonawca musi następnie wykazać, że zaproponowana przez niego cena nie jest rażąco niska, a wykonanie zamówienia za taką cenę jest możliwe i realne (wyrok KIO z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. KIO/UZP 1701/10).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/