Brak ogłoszenia wstępnego w trybie rozporządzenia 1370/2007

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego przewiduje obowiązkowe wstępne ogłoszenia informacyjne dla zamówień, których rozporządzenie to dotyczy. Takie ogłoszenia są również przewidziane w Prawie zamówień publicznych, lecz nie mają one charakteru obowiązkowego. Powstały więc wątpliwości jakie jest skutek niedopełnienia obowiązku określonego w art. 7 ust. 2 w przypadku gdy zamówienie na usługi publicznego transportu zbiorowego jest udzielane w trybie zamówień publicznych. Kwestię tę rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 20 września 2018 r., C-518/17 i stwierdził, że

- obowiązek opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego ma zastosowanie do zamówień na usługi publicznego transportu autobusowego, które są co do zasady udzielane zgodnie z procedurami przewidzianymi przez dyrektywę 2014/24/UE lub przez dyrektywę 2014/25/UE (implementowane w Prawie zamówień publicznych)

- naruszenie tego obowiązku publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego nie powoduje unieważnienia danego o przetargu, o ile są przestrzegane zasady równoważności, skuteczności i równego traktowania, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego.

Czytaj więcej

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.