Czy zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy nie otrzymał środków na ten cel?

Tak. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia (niezależnie od źródła pochodzenia tych środków), nie zostały mu przyznane, przy czym możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie należy przewidzieć w...

Brak wskazania podwykonawcy w ofercie

W praktyce zdarza się, że wykonawcy nie wskazują w formularzu ofertowym, iż zamierzają korzystać z podwykonawców, a po analizie innych dokumentów dołączonych do oferty, zamawiający dochodzi do wniosku, że kwestia nie jest taka oczywista. Zazwyczaj zamawiający nabiera wątpliwości jeśli podmiot trzeci, na zasobach którego wykonawca chce polegać, wskazuje, że formą korzystania z tych zasobów jest podwykonawstwo. Zamawiający stoi więc przed dylematem: czy ofertę odrzucić czy też ofertę poprawić, traktując tę sytuację jako inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.