Przejdź do treści

Forma umowy w sprawie zamówienia publicznego

Jaką formę powinna przybrać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Zgodnie z art. 139 ust. 2 Prawa zamówień publicznych umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Przez formę szczególną należy rozumieć: pismo z datą pewną, pismo z podpisem notarialnie (urzędowo) poświadczonym, akt notarialny. Każda więc umowa w sprawie zamówienia publicznego, chociażby nie przewidywały tego przepisy regulujące dany typ umowy, musi pod rygorem nieważności zostać zawarta z zachowaniem formy pisemnej. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Zaś do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/