Misja

Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.


Historia

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy jest spółką partnerską trzech radców prawnych Zenona Klatki, Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka powstała z przekształcenia spółki cywilnej radcy prawnego Zenona Klatki i radcy prawnego Jędrzeja Klatki, działającej w tej formie prawnej od 1 stycznia 2000 r. do 28 stycznia 2007 r., jako kontynuacja poprzedniej jednoosobowej Kancelarii Prawniczej Zenona Klatki. Z Kancelarią współpracują inni radcowie prawni, aplikanci radcowscy oraz magistrzy prawa.

Zenon Klatka, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wykonuje zawód radcy prawnego od 1967 r. Jędrzej Klatka pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 1994 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 r. Michał Kuźniak pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 2000 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r. W roku 2015 Kancelaria obchodzi 16-lecie swojego istnienia.

W ciągu ostatnich lat, od 1 stycznia 2002 roku, pomoc prawna została udzielona przez prawników naszej Kancelarii 1026 klientom, w tym 464 osobom fizycznym oraz 562 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych - wśród których znalazło się 40 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

Kancelaria reprezentowała klientów w 38 sprawach przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych Krajowej Izby Odwoławczej, a w roku 2010 Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium. Zakres obsługi prawnej w/w zlecenia obejmował m. in.:

  • opracowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, którymi Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach kierowała się przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
  • udział w otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego;
  • opracowanie ogłoszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych;
  • sporządzenie i weryfikacja korekt do ogłoszenia o w/w zamówieniu.

Prawnicy Kancelarii obsługiwali też podmioty należące do tzw. sektora finansów publicznych, które, co do zasady, obowiązane są do stosowania prawa zamówień publicznych. Do kręgu w/w podmiotów obsłużonych przez Kancelarię należą m. in.: jednostki budżetowe Skarbu Państwa, państwowe osoby prawne, związek międzygminny.

Pracując dla podmiotów z tego sektora prawnicy Kancelarii mieli praktyczną możliwość zastosowania swojej obszernej wiedzy i doświadczenia oraz nowoczesnej organizacji pracy z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (pełna informatyzacja w wymianie dokumentów, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, itp.), co pozwoliło na płynne i bezproblemowe przeprowadzanie poszczególnych procedur przetargowych.

Pracownicy Kancelarii są autorami licznych artykułów, ukazujących się w czasopismach tj. Przetargi Publiczne, Monitor Zamówień Publicznych, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Komunalny, Procedury Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach, Wspólnota Mieszkaniowa, Komunikacja Publiczna, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, Truck & Business Polska, Logistyka odzysku. Z kolei radca prawny Michał Kuźniak jest współautorem publikacji pt. "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów  zdegradowanych" pod red. Jana Skowronka, Katowice 2014 r.

Radca prawny Jędrzej Klatka oraz radca prawny Agnieszka Dylong, przeprowadzili w 2014 r. i 2015 r. kilkanaście szkoleń z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i jej nowelizacji oraz z przetargów na odbiór odpadów komunalnych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, firm szkoleniowych (np. CE2, JGT Training, LCESiS).

Kancelaria udziela porady, sporządzania opinie prawne i ekspertyzy w przedmiocie zagadnień związanych z tematyką zamówień publicznych, opracowuje, weryfikuje i poprawia projekty wszelkich możliwych dokumentów związanych z tematyką zamówień publicznych, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), odwołań, odpowiedzi na odwołania, skarg, ogłoszeń, regulaminów (np. pracy komisji przetargowej, udzielania zamówień publicznych), wezwań, zawiadomień, wniosków, umów w sprawie zamówień publicznych, protokołów i innych, jak również reprezentuje klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym.