Przejdź do treści

W jaki sposób wykonawca może zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej?

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej podlega zaskarżeniu skargą, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniem. Ważne jest to, że skargi nie wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego, lecz za pośrednictwem Prezesa KIO. Dodatkowo wykonawca, który wnosi skargę, jednocześnie przesyła jej odpis przeciwnikowi skargi, którym zazwyczaj jest zamawiający. Skarga musi spełniać wymagania zwykłego pisma procesowego, a więc zawierać m.in. oznaczenie stron wraz z adresami ich siedziby, sądu, do którego jest kierowana, nazwę pisma (‘skarga’), podpis wykonawcy, a dodatkowo należy oznaczyć zaskarżone orzeczenie, czyli podać sygnaturę, przytoczyć zarzuty i ich zwięzłe uzasadnienie oraz wskazać dowody. Wykonawca musi także sprecyzować swoje żądanie, które może polegać na uchyleniu orzeczenia lub jego zmiany w całości lub w części. Należy pamiętać, że w skardze wykonawca nie może występować z nowymi żądaniami ani ich rozszerzać w stosunku do tego, co podnosił w odwołaniu. Skarga powinna być przez sąd rozpoznana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia jej wpływu do sądu. Decyzje sądu mogą być następujące: odrzuca skargę, jeśli została wniesiona po upływie terminu lub z innych przyczyn jest niedopuszczalna lub skarga była dotknięta brakami, a wykonawca nie uzupełnił ich w wyznaczonym terminie; oddala skargę, gdy jest bezzasadna; uwzględnia skargę i zmienia zaskarżone orzeczenie; umarza postępowanie. W postępowaniu przed sądem okręgowym stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, przy czym możliwość zaskarżenia orzeczenia sądu jest bardzo ograniczona – skargę do Sądu Najwyższego może wnieść tylko Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; takie uprawnienie nie przysługuje wykonawcy.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/