Czy wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej?

Nie. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5, tj. m.in. dotyczących firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Czy odwołanie do KIO można wysłać faksem lub pocztą?

Odwołania do KIO nie można wysłać faksem. Można natomiast to uczynić drogą pocztową, przy czym, aby termin był zachowany konieczne jest otrzymanie go przez KIO przed upływem terminu na wniesienie odwołania (samo wysłanie odwołania w tym terminie nie jest wystarczające) – art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

Strony