Przejdź do treści

Przetarg ograniczony - zalety

Przetarg nieograniczony jest najczęściej stosowanym trybem udzielenia zamówień i z tych względów dobrze znanym zamawiającym. Natomiast przetarg ograniczony budzi większe wątpliwości – prawdopodobnie z uwagi na to, że z pozoru jest bardziej skomplikowany. Art. 47 Prawa zamówień publicznych stanowi, że przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert. W przetargu ograniczonym zostały więc wyodrębnione wyraźnie dwa etapy: pierwszy, który ma na celu wyłonienie wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, tj. spełniających warunki udziału w postępowaniu (kwalifikacja podmiotów), prowadzony jest na podstawie ogłoszenia o zamówieniu; drugi, który ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez zakwalifikowanych w pierwszym etapie wykonawców, prowadzony na podstawie zapisów SIWZ. Zamawiający już na pierwszym etapie postępowania może więc zagwarantować, że oferty złożą tylko ci z wykonawców, którzy spełniają określone, często wysokie wymagania, zamawiającego. Zgodnie bowiem z art. 48 ust. 2a pkt 8 Prawa zamówień publicznych, w ogłoszeniu zamawiający ma obowiązek wskazać opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu. To bowiem zamawiający decyduje ile wykonawców zaprosi do składania ofert – liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 20 wykonawców. Procedura przeprowadzania przetargu ograniczonego z pozoru jest dłuższa – warto jednak zauważyć, że gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający ma możliwość skrócenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku przetargów o wartości zamówienia powyżej progów unijnych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Terminy te mogą być skrócone do 10 dni liczonych od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną albo do 15 dni liczonych od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem. Ponadto w drugim etapie tego postępowania wykonawca nie może składać odwołania wobec postanowień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – odwołanie może być wniesione tylko wobec treści ogłoszenia o przetargu ograniczonym (art. 182 ust. 2 Prawa zamówień publicznych).

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/