Jak rozumieć pojęcie "rażąco niskiej ceny"?

Ustalenie co oznacza pojęcie ‘rażąco niskiej ceny’ ma o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zaskarżanie czynności zamawiającego w zamówieniach publicznych

Często zdarza się, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostają wykluczeni lub ich oferta zostaje odrzucona, bądź też zamawiający dokonuje innej czynności, która w ocenie wykonawcy jest niezgodna z prawem i narusza jego interes. W takim przypadku wykonawca może wnieść tzw. odwołanie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (PZP), odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

Wymogi formalne skargi

Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego zgodnie z art. 198c Prawa zamówień publicznych powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Strony