Czy za odpady posegregowane trzeba uważać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny?

Na prelekcji pt. „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia wykonawcze”, wygłoszonej w czasie IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „SELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA I RECYKLING ODPADÓW” która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 22 i 23 marca 2012r. przez przedstawicielkę Ministerstwa Środowiska w Departamencie Gospodarki Odpadami, Panią Emilię Kołaczek, jest mowa, że gmina może ogłosić oddzielny przetarg dotyczący tylko odpadów posegregowanych.

Przetarg ograniczony - zalety

Przetarg nieograniczony jest najczęściej stosowanym trybem udzielenia zamówień i z tych względów dobrze znanym zamawiającym. Natomiast przetarg ograniczony budzi większe wątpliwości – prawdopodobnie z uwagi na to, że z pozoru jest bardziej skomplikowany.

Jakie są zasady składania zabezpieczenia na pokrycie roszczeń zamawiającego?

Zamawiający w każdym postępowaniu może (choć nie jest do tego zobowiązany przez przepisy prawa) żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. O obowiązku wniesienia zabezpieczenia zamawiający informuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca dokonuje wyboru w jakiej formie złoży zabezpieczenie (może wybrać więcej niż jedną) spośród następujących form:

Jakie dokumenty składa wykonawca zagraniczny?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców określa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z późn.

Czy zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca na wezwanie nie złożył dokumentów, których żądał zamawiający?

Wielokrotnie zdarza się, że wykonawca składa ofertę w przetargu, ale okazuje się, że jest ona niekompletna, gdyż z różnych względów nie są do niej dołączone dokumenty, które zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia powinny być przedstawione przez wykonawcę . Wtedy zamawiający ma obowiązek wezwać powoda na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej ‘Pzp’, do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W jaki sposób wykonawca może zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej?

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej podlega zaskarżeniu skargą, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniem. Ważne jest to, że skargi nie wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego, lecz za pośrednictwem Prezesa KIO. Dodatkowo wykonawca, który wnosi skargę, jednocześnie przesyła jej odpis przeciwnikowi skargi, którym zazwyczaj jest zamawiający.

Strony