Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem

Niejednokrotnie w praktyce złożenie wadium wywołuje spore problemy dla wykonawców, szczególnie jeśli jest składane w formie pieniężnej. W jednej ze spraw klient (wykonawca) wykonał dyspozycję przelewu kilka dni przed upływem terminu składania ofert, przy czym rachunek zamawiającego został uznany w dniu, w którym upływał termin składania ofert, lecz w czasie, gdy upłynęła już godzina ich otwarcia. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 2 oraz art. 24 ust. 4 Pzp, lecz wykonawca miał wątpliwości co do prawidłowości podjętej decyzji.

Cofnięcie odwołania

Zgodnie z art. 187 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze.Mogą jednak pojawić się wątpliwości w jaki sposób odwołanie można cofnąć, skoro zgodnie z art. 180 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, samo odwołanie należy wnieść w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Czy odpady zebrane w punktach selektywnej zbiórki (minisortowniach) mogą być odbierane przez komunalny zakład bez przetargu

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6 U.C.P.G. obowiązkowym zadaniem własnym gminy w celu utrzymania czystości i porządku jest tworzenie warunków zapewniających utrzymanie porządku i czystości między innymi poprzez tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, do których bezpłatnie mogą być dostarczane pochodzące od mieszkańców selektywnie zebrane odpady komunalne w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Zaskarżanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca, który uważa, że treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezgodna z przepisami, ma prawo złożyć odwołanie. Prawo to doznaje jednak kilku ograniczeń.

Po pierwsze, odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje tylko w przetargu nieograniczonym – w pozostałych trybach odwołanie składa się wobec treści ogłoszenia o zamówienia (art. 182 ust. 2 Prawa zamówień publicznych).

Czy gmina organizując przetarg tylko na odbiór odpadów może obciążyć Wykonawcę kosztami?

1. Czy gmina organizując przetarg tylko na odbiór odpadów może w SIWZ wskazać instalację - Spółkę , w której ma 100% udziałów, dla wszystkich zbieranych odpadów (włącznie z selektywnie zbieranymi)?

2. Czy gmina organizując przetarg tylko na odbiór odpadów może obciążyć Wykonawcę kosztami przekazania odpadów do instalacji jw.?

Strony