Wadium a odwołanie

Choć nie wynika to wprost z przepisów Prawa zamówień publicznych, to wadium – jeśli jest wymagane przez zamawiającego – powinno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, a więc w praktyce do zawarcia umowy.

Co dalej z uwzględnionym odwołaniem?

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego w pierwszym momencie powoduje zazwyczaj radość u odwołującego – osiąga on swój cel, którym jest zmiana decyzji przez zamawiającego, jednocześnie nie ryzykuje utraty wpisu od odwołania.
Często dzieje się jednak tak, iż pomimo uwzględnienia odwołania, okazuje się, iż zamawiający nie do końca postępuje zgodnie z żądaniem odwołującego zawartym w odwołaniu, np. szczegółowo bada oferty ponownie, i to nie tylko ofertę konkurenta, ale też samego odwołującego, albo np. podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania. Pojawiają się więc wątpliwości czy takie zachowanie zamawiającego jest prawidłowe.

Częściowe zasądzenie kosztów w postępowaniu odwoławczym?

Zasądzenie kosztów w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą rządzi się odmiennymi zasadami niż w postępowaniu przed sądem cywilnym. Przede wszystkim jeśli dochodzi do sporu, to strona przegrywa/wygrywa zawsze w całości. Tak więc nie ma stosunkowego rozdzielania kosztów zależnie od wyniku sprawy.

Co dalej z uwzględnionym odwołaniem?

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego w pierwszym momencie powoduje zazwyczaj radość u odwołującego – osiąga on swój cel, którym jest zmiana decyzji przez zamawiającego, jednocześnie nie ryzykuje utraty wpisu od odwołania. Często dzieje się jednak tak, iż pomimo uwzględnienia odwołania, okazuje się, iż zamawiający nie do końca postępuje zgodnie z żądaniem odwołującego zawartym w odwołaniu, np. szczegółowo bada oferty ponownie, i to nie tylko ofertę konkurenta, ale też samego odwołującego, albo np. podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania. Pojawiają się więc wątpliwości czy takie zachowanie zamawiającego jest prawidłowe.

Brak wskazania podwykonawcy w ofercie

W praktyce zdarza się, że wykonawcy nie wskazują w formularzu ofertowym, iż zamierzają korzystać z podwykonawców, a po analizie innych dokumentów dołączonych do oferty, zamawiający dochodzi do wniosku, że kwestia nie jest taka oczywista. Zazwyczaj zamawiający nabiera wątpliwości jeśli podmiot trzeci, na zasobach którego wykonawca chce polegać, wskazuje, że formą korzystania z tych zasobów jest podwykonawstwo. Zamawiający stoi więc przed dylematem: czy ofertę odrzucić czy też ofertę poprawić, traktując tę sytuację jako inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Po zeszłorocznej nowelizacji Prawa zamówień publicznych nie jest tak łatwo zastrzec ważne dla wykonawców informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wystarczy bowiem jedynie wskazać zamawiającemu dokumenty, które nie mają zostać ujawnione, ale zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych trzeba także ‘wykazać’, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wątpliwości może więc budzić jak rozumieć wymóg ‘wykazania’ czyli udowodnienia że dany dokument zawiera rzeczywiście informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wadium a konsorcjum

Zasady wnoszenia wadium budzą nieustanne wątpliwości zarówno wśród wykonawców, jak i w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Tym razem przedmiotem sporu był sposób zabezpieczenia oferty wadium w przypadku gdy ofertę składa konsorcjum, a w celu zabezpieczenia została złożona gwarancja. Wydawało się, że przyjęta została koncepcja zgodnie z którą wystarczające jest, aby wadium było wystawione tylko na jednego konsorcjanta. Nie było więc potrzeby, aby wszyscy konsorcjanci byli wymienieni w treści dokumentu gwarancji; istotne, aby było jasne, że gwarancja zabezpiecza dane postępowanie.

Nieważność umowy

Błędy zamawiających, pomimo wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy, nie zawsze oznaczają koniec kłopotów dla wykonawcy. Jeśli bowiem zamawiający naruszył przepisy Prawa zamówień publicznych w taki sposób, że miało lub mogło to mieć wpływ na wynik postępowania (a więc najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy to zostałaby wybrana oferta innego wykonawcy), to Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu z pozwem o unieważnienie umowy (art. 146 ust. 6 Prawa zamówień publicznych).

Strony