Zamówienia in-house – wersja ostateczna

Tzw. zamówienia in-house to kwestia, która wywoływała największe spory w trakcie prac legislacyjnych, szczególnie wśród przedstawicieli branży zagospodarowania odpadów. Ostatecznie uchwalone przepisy nie uległy większym zmianom w stosunku do wersji przedstawionej w poście z dnia 12 kwietnia 2016 r. I tak, udzielanie zamówień in-house nie jest wyłączone z ustawy, lecz stanowi przesłankę do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. W związku z tym w art. 67 ust.1 dodano kolejne punkty (pkt 12-15).

Uproszczone procedury na zamówienia na usługi społeczne

W dyrektywie 2014/24UE zlikwidowano podział na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, i wiążące się z tymi ostatnimi uproszczone procedury. W zamian za to ustawodawca europejskie wprowadził pojęcie zamówień na usługi społeczne i inne, w stosunku do których zamawiający może stosować mniej rygorystyczną procedurę. Rozwiązanie to zostało powtórzone w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału w postępowaniach po zmianach

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Warto jednak zauważyć, że część tych zmian stosowana była w praktyce; nowelizacja ubiera więc w ramy prawne pewne rozwiązania funkcjonujące w obrocie.

Wykonawca zapomina o formularzu ofertowym

Co prawda wydaje się, że formularz ofertowy to podstawowy dokument, który każdy wykonawca jest zobowiązany złożyć, a więc nie jest możliwe, aby wykonawca nie przedłożył go w ramach składania oferty – w praktyce jednak zdarza się że wykonawca nie dołączy właśnie formularza ofertowego. Takie uchybienie jest szczególnie wtedy prawdopodobne, gdy w ramach oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć specyfikację techniczno-cenową, która może być w formie podobna do samego formularza ofertowego. Pojawia się więc oczywiście pytanie: co zrobić w takiej sytuacji?

Przedłużające się postępowanie a zamówienie z wolnej ręki

Niejednokrotnie zdarza się, że zamówienie jest udzielane na usługi o charakterze ciągłym. W takim przypadku celem zamawiającego jest zapewnienie owej ciągłości, tj. z chwilą zakończenia umowy z aktualnym wykonawcą, wchodzi w życie umowa zawarta z nowym wykonawcą. W praktyce zdarza się jednak, że dotychczasowa umowa wygasa, a nie został jeszcze wybrany nowy wykonawca z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzieleni zamówienia (spowodowane np. wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej).

Wykonawca zapomina o formularzu ofertowym

Co prawda wydaje się, że formularz ofertowy to podstawowy dokument, który każdy wykonawca jest zobowiązany złożyć, a więc nie jest możliwe, aby wykonawca nie przedłożył go w ramach składania oferty – w praktyce jednak zdarza się że wykonawca nie dołączy właśnie formularza ofertowego. Takie uchybienie jest szczególnie wtedy prawdopodobne, gdy w ramach oferty wykonawca zobowiązany jest złożyć specyfikację techniczno-cenową, która może być w formie podobna do samego formularza ofertowego. Pojawia się więc oczywiście pytanie: co zrobić w takiej sytuacji?

Kolejny raz o rażąco niskiej cenie

Problem rażąco niskiej ceny stanowi cały czas źródło wątpliwości, pomimo iż nowelizacja z października 2014 r. miała na celu ułatwienie zamawiającym podjęcia decyzji co do tego czy ofertę należy odrzucić.

Strony