Brak ogłoszenia wstępnego w trybie rozporządzenia 1370/2007

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego przewiduje obowiązkowe wstępne ogłoszenia informacyjne dla zamówień, których rozporządzenie to dotyczy...

Aktualność informacji z KRK

Aktualnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw wykluczenia żąda się tylko od wykonawcy najwyżej ocenionego. Z przepisu tego wynika zarazem, że dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia...

Wadium w postępowaniu powyżej progu

Jeśli wykonawca wnosi wadium w gotówce, nie ma wątpliwości co do jego formy. Jeśli natomiast wadium jest wnoszone w innej formie (zazwyczaj gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) mogą pojawić się wątpliwości w jaki sposób należy je złożyć w postępowaniach powyżej progu prowadzonych elektronicznie...

Projekt nowej ustawy już gotowy!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych przygotowały i opublikowały projekt całkiem nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Nowa ustawa liczy niemal 700 artykułów i oprócz znanych już rozwiązań, zawiera kilka całkiem nowych pomysłów, których celem jest usprawnienie procesu udzielania zamówień publicznych. Warto zwrócić uwagę na następujące uregulowania...

Jak udzielić zamówienia in-house?

Zamówienia in-house, a więc zamówienia udzielane podmiotowi wewnętrznemu, kontrolowanemu przez zamawiającego nadal budzą wiele kontrowersji. Warunki do udzielenia tego typu zamówienia w trybie z wolnej ręki określa art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp...

RODO w zamówieniach - ochrona danych wrażliwych w ofertach

Wejście w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ma także wpływ na proces udzielania zamówień publicznych...

Elektroniczny JEDZ

Pomimo iż obowiązek składania jednolitego elektronicznego dokumentu zamówienia (JEDZ) został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., to dopiero w tym roku, począwszy od 18 kwietnia 2018 r. dla postępowań wszczętych od tej daty, dokument ten wykonawcy będą składać w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna będzie na razie dotyczy jednak wyłącznie JEDZa składanego w postępowaniach powyżej progu unijnego. Co to oznacza dla wykonawców? W jaki sposób należy złożyć JEDZa? Czy wystarczy np. wysłać go mailem do Zamawiającego?

Strony