Nowe Prawo zamówień publicznych!

Od dłuższego czasu mówiło się o zamiarze uchwalenia nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Takie plany przedstawiano już w związku z koniecznością wdrożenia do polskich przepisów nowych dyrektyw zamówieniowych z 2014 r., przy czym ówcześnie zrezygnowano z tego zamiaru i ostatecznie dokonano gruntownej nowelizacji ustawy z 2004 r. Pomysł jednak cały czas był żywy i na początku czerwca bieżącego roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło (na razie) koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych.

Elektroniczny JEDZ

Pomimo iż obowiązek składania jednolitego elektronicznego dokumentu zamówienia (JEDZ) został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., to dopiero w tym roku, począwszy od 18 kwietnia 2018 r. dla postępowań wszczętych od tej daty, dokument ten wykonawcy będą składać w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna będzie na razie dotyczy jednak wyłącznie JEDZa składanego w postępowaniach powyżej progu unijnego. Co to oznacza dla wykonawców? W jaki sposób należy złożyć JEDZa? Czy wystarczy np. wysłać go mailem do Zamawiającego?

Elektronizacja zamówień publicznych

Jednym z głównych założeń przyjęcia nowych dyrektyw była elektronizacja zamówień, stąd także zmiany w Prawie zamówień publicznych (‘Pzp’) i dodanie nowego rozdziału 2a ‘Komunikacja zamawiającego z wykonawcami’. Jak wynika jednak z przepisów przejściowych, ‘rewolucja’ i niemal całkowite przejście na formę elektroniczną nastąpi dopiero 18 października 2018 r. (w przypadku centralnych zamawiających 18 kwietnia 2017 r.).

Co z dokumentami po nowelizacji?

Jak wiadomo, dokumenty to jedna z najistotniejszych kwestii w procedurze udzielania zamówień publicznych, i pomimo próby odformalizowania postępowania, nadal warto temu zagadnieniu poświęcić więcej uwagi.

Jak zmienić umowę po wejściu w życie nowych przepisów ?

W znowelizowanych przepisach Prawa zamówień publicznych znacząco zostały rozbudowane zasady i możliwości zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nowe regulacje nie mają jednak zastosowania do umów zawartych przed dniem wejścia nowelizacji, ani do umów zawartych co prawda po wejściu w życie nowelizacji, ale w następstwie postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji – w takim przypadku stosuje się bowiem przepisy dotychczasowe.

Nowe zasady wykluczania wykonawców

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyniosła istotne zmiany w zasadach wykluczania wykonawców. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia. W przypadku podstaw fakultatywnych wykluczenia zamawiający będzie zobowiązany wskazać je w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ bądź w zaproszeniu do negocjacji.

Co z zamówieniami z wolnej ręki?

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyniosła istotne zmiany w zasadach udzielania zamówień z wolnej ręki. Przede wszystkim jako zamówienia z wolnej ręki będą udzielane zamówienia in-house, o czym szerzej w poście z 27 czerwca 2016 r. Ale to nie wszystkie zmiany.

Strony